مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی
WORLDGROUP برنامه های توسعه درازمدت را در عملیات تجاری تشکیل می دهند و هدف آن توسعه ملی است صنایع و تلاش برای ساختن بزرگترین پایگاه تولیدی برای تولید ماشین آلات در جنوب چین.
WORLDGROUP در حالی که یک شرکت قوی است، ما در خیریه و خیریه مشتاق هستیم. در سال های اخیر، ما بیش از 7000 یوان را در کمک های مالی به فروش گذاشتیم.